Mã Định Mức Dọn Dẹp Mặt Bằng Trong Xây Dựng

Theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng, mã định mức dọn dẹp mặt bằng trong xây dựng đã được đưa ra.

Mã định mức cho việc dọn dẹp mặt bằng xây dựng là SA.11690. Điều này bao gồm việc dọn dẹp mặt bằng xây dựng, không bao gồm các công việc như đào, đắp, san nền.

Định mức này quy định chi phí cho một số công việc cụ thể. Các công việc này bao gồm việc chặt cây, bụi rậm, cỏ dại và các công việc khác liên quan đến việc dọn dẹp mặt bằng. Ngoài ra, việc thu gom phế thải, rác thải cũng nằm trong định mức này. Cuối cùng, công việc quét dọn mặt bằng cũng được quy định trong định mức này.

Contact Me on Zalo